Początkiem kwietnia  2017  powstało  Przedszkole integracyjno – terapeutyczne dla dzieci zdrowych oraz dzieci z dysfunkcjami.   Celem Przedszkola jest połączenie działań dydaktyczno – wychowawczych  oraz terapeutycznych w ramach leczenia w Centrum "BOSKO" Przedszkole realizuje program wychowania  zgodny z podstawą programową  MEN. Celem pracy w naszym przedszkolu jest wychowanie bardzo młodego człowieka,   poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami, w relacjach ze światem przyrodniczym, społecznym i kulturowym. Do przedszkola przyjmujemy  dzieci w wieku 2,5 - 6 lat. Pracujemy z dziećmi tak,  aby rozwijać  indywidualne  cechy osobowości, pomagamy w zdobywaniu wiedzy oraz nabywaniu umiejętności i chęci współdziałania. Wspieramy dziecięcą samodzielność. Wierzymy, że doświadczanie radości z samodzielnych działań  wzmacnia wiarę we własne możliwości. Przedszkole  kieruje się specjalnymi potrzebami dziecka,   dostosowane jest logistycznie do jego funkcjonowania. Ważną zaletą przedszkola integracyjnego są nieliczne grupy, w których znajduje się kilkoro dzieci z różnymi dysfunkcjami. Każdą grupą przedszkolną opiekuje się  dwóch wyspecjalizowanych nauczycieli.

Poza  zajęciami  ogólnorozwojowymi, jakie odbywają się w  naszym przedszkolu, dzieci mają spotkania ze specjalistami:

  • Psychologiem
  • Oligofrenopedagogiem
  • Logopedą
  • Specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju
  • Neurologiem
  • Psychiatrą
  • Internistą
  • Terapeutą SI

oraz innymi specjalistami, wg potrzeb dzieci

Przedszkole integracyjne wyzwala w dziecku odwagę w myśleniu i działaniu, niezależność, otwiera umysł na poznawanie świata, sprzyja  współdziałaniu z innymi, rozwija kreatywność, świadomość siebie oraz przekonanie o swojej wartości. Liczymy  na współpracę rodziców z nauczycielami, która  pozwoli pokonać wszelkie ewentualne problemy społeczne dziecka w przedszkolu.