Uniwersytet Śląski, pedagogika, specjalność opiekuńczo - wychowawcza
Uniwersytet Śląski, pedagogika, resocjalizacja z edukacją międzykulturową
Uniwersytet Śląski, pedagogika, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Uniwersytet Śląski, pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika